Úvodní stránka » Schůze Spolku » Aktuální zápis z poslední schůze

Zápis ze schůze rady HHS pod Ralskem ze dne 1. 2. 2016

přítomni:             Jan Holinka, Petra Cejnarová, Miroslav Janošek, Jiří Wlosok
omluven:            Václav Dorazil
hosté:                  Pavel Virág Oldřich Kroft, Marian Mitnik, Jan Šebek

 • Cejnarová: informovala o financích a bankovním účtu. K zápisu doložena „Zpráva hospodaření s finančními prostředky HHS pod Ralskem za rok 2015“ vypracovaná P. Cejnarovou. Zůstatek na bankovním účtu č. 205910913/0600 k 31. 12. 2015 činil 16 911,71 Kč, stav pokladní hotovosti k témuž datu 628 Kč.
 • Nutnost zřízení nového výhodnějšího účtu pro hospodaření s financemi HHS a zrušení účtu dosavadního. Ověření aktuálních podmínek a doplňujících informací k vedení nového výhodnějšího účtu, zejména náležitosti přístupových a podpisových práv k hospodaření s účtem, provádění transakcí, a pod. Podpisové právo a přístup k účtu má nyní pouze jedna osoba – předseda. Při zřízení účtu nového bude nutné dohodnout podpisová práva více osob (zajistí J. Holinka, V. Dorazil, P. Cejnarová, J. Wlosok, termín: do konce února 2016).
 • Holinka, J. Šebek, M. Janošek: diskuze k nejistým financím pro konání koncertu, možnost propojení této akce s tradičním „rozsvěcováním stromečku“ – nutno projednat s městem. Předběžně uvažované termíny vzájemného konání akcí je 2. – 3. 12. 2016. Termíny nutno projednat, zjistit, zda se v daný termín nekonají akce v blízkosti. Padl návrh dohodnout vystoupení předskokanů koncertu – dětského sboru – ZUŠ (Mimoň, Hamr, Stráž...)
 • Janošek: informace k žádostem o dotace ve městech Česká Lípa, Mimoň, Nový Bor, ke konci února by měly být vyvěšeny formuláře žádostí o dotace na jednorázovou akci. Hlídat, vyplnit, zaslat! (zodpovídá: V. Dorazil, J. Wlosok, M. Janošek).
 • Janošek: informace k žádostem o dary/příspěvky? na stranu obcí a jiných sponzorů, diskutována vhodná formulace. Bude upraveno.
 • Janošek: termíny setkání členů HHS pod Ralskem v březnu a září se v obou měsících přesouvají ze středy na čtvrtek. Důvodem je tradiční setkání horníků, kteří fárali v hamerské oblasti.
 • Janošek: informoval o možnosti objednání švancar. Cena kování je 15€, cena kompletní švancary 18€. V případě zájmu nahlásit do začátku března.
 • Janošek: 1. květen – pozvání na exkurzi (Chrustenice, lágr Mořina, Solvayovy lomy).
  Cena: 600 Kč. Upozornění bude na vývěsce na webu HHS.
 • Janošek: informoval o každoročním zasedání koncilia, v případě zájmu můžeme navrhnout konání této akce na příští rok pod záštitou HHS pod Ralskem.
 • výročí ČSUP – informace o vydání knihy.
 • Holinka: informoval o dohodě fárání v Mníšku pod Brdy, nutno nahlásit minimálně s týdenním předstihem. Plánovaný termín bude při cestě do/z Příbrami v červnu.
 • Holinka: informace o jednání s Geoparkem a možnosti provádění turistů na Schachtensteinu, Geopark hledá cestu, jak finančně záměr podpořit.
 • Připomenutí nutnosti odvozu vozíku ze Svatoňovic.
 • Kontrola účetnictví za rok 2014 – diskuze o neevidované položce cca 4000 až 5000 Kč od města. Dořešit, případně doložit na příští schůzi HHS (zodpovídá: J. Holinka).
 • Informace o vrácení financí na konci roku 2015, pochybení ze strany HHS.

Zápis z rady spolku ze dne 2. 12. 2015

 

Přítomní členové rady spolku: p. Ing. Holínka, p. Janošek, p. Cejnarová, p. Dorazil

Omluvení členové rady spolku: p. Wlosok

Přítomní členové spolku: p. Horčík, p. Virág, p. Rajtr, p. Šebek, p. Šír, p. Portych, p. Krásný

 

 1. Schválení termínů schůzí rady spolku a spolkového shromáždění
 • byly schváleny termíny schůzí spolkového shromáždění a rady spolku dle předloženého návrhu

 

 1. Rozpočet spolku 2016
 • Schachtenstein – předpoklad nákladů 5 000 Kč (záchovné práce)
 • další potřebné finance budou řešeny individuálně

 

 1. Veřejná výroční členská schůze 2016
 • termín: PO 4. 1. 2016
 • místo konání: Hamr na Jezeře, zasedací místnost obecního úřadu
 • pozvaní hosté: starostové okolních obcí, zástupci s. p. DIAMO, OBÚ Liberec, archeologové
 • úkoly: pozvánky a pozvání hostů – p. Ing. Holínka

zajištění místnosti – p. Janošek

 

 1. Plán akcí na rok 2016
 • Setkání hornických měst a obcí v Příbrami – 6/2016
 • Výlet do Českého krasu – 5/2016
 • Slavnostní otevření lokality Schachtenstein
 • Vánoční koncert – 12/2016

 

 1. Účetnictví k fedrpuším
 • Horčík - příjem do pokladny spolku – 700 Kč/ peří

 

 1. Vánoční koncert 2015
 • faktura za koncert souboru Trifolium Musicae ve výši 30 000 Kč bude zaplacena po koncertě
 • poděkování sponzorům: zajistí p. Horčík a p. Virág
 • propagace v městském rozhlase: zajistí p. Šebek
 • příprava koncertu a zázemí: zajistí p. Dorazil a p. Cejnarová – ČT 3. 12. 2015 na faře
 • sraz v PÁ 4. 12. 2015 v 16 hodin, hornická výbava s sebou!!!

 

 

 1. Přístroje dozimetrické služby o. z. TÚU
 • převod vyřazených dozimetrických přístrojů do expozice hornického muzea z o. z. TÚU
 • převod zajistí: p. Dorazil

 

 1. Různé:
 2. Informace z Pezinku – p. Janošek – v roce 2016 akce v Ľubietové
 3. Předáno Desatero člena spolku – vytvořeno p. Šebkem pro členy spolku (viz Příloha 1)

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 2. 12. 2015

Zapsal: Václav Dorazil

 

 

Příloha 1: Desatero člena spolku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desatero člena spolku

 

 1. Nehledej v dobrovolném spolku ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti při zvelebování sbírek muzea.
 2. Jsi-li dobrovolným členem spolku, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý, konej vždy s rozvahou a nevydávej sebe ani své druhy nebezpečí při činnostech spolkových.
 4. Jsi-li činovníkem, nepovyšuj se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří v Tebe důvěru dali, činnost zvýšenou a všechny přednosti duše tvé i údů tvých od tebe očekávají.
 5. Všechny za sebe rovné považuj a jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se povznést.
 6. Pamatuj, že na členu spolku se v jednání pospolitém povaha přímá, šlechetná, čestná a vlídná žádá.
 7. Užitečnost svoji dokazovati raději skutky než slovy, ale zájmy spolku dlužno vždy a všude slušným způsobem hájiti.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale vůlí dobrou se přičiň, abys veškeré neshody přátelským způsobem zamezil.
 9. Máš-li na sobě slavnostní kytli havířskou, pamatuj, že chováním nehodným hanbu nejen sobě, ale i spolku a cechu havířskému působíš.
 10. Jsi-li pak dobrovolným členem spolkovým, pak tímto desaterem se řiď a budeš dobrým a užitečným údem spolku

 

 

 

 

 

 

                          

Zápis ze schůze 9.11.2015

 

Přítomni: dle prezenční listiny.

 

Program: schválení nových stanov HHS.

Návrh nových stanov byl konzultován s právníkem Judr.Filipem a jako konečný

byl předložen ke schválení spolkovému shromáždění.

 

Stanovy podrobně: nejsou připomínky k bodům 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12.

Bod 5: upraveno pokladník-hopodář.

Bod 6: doplnit pokladník.

Bod 9: může nakládat pouze rada spolku.

Po doplnění připomínek bylo hlasováno a schváleny nové stanovy všemi přítomnými členy.

 

Volby: volené orgány – spolkové shromáždění volí členy rady, rada na svém zasedání volí jednotlivé funkcionáře. Hlasování proběhlo v 16,00 se souhlasem všech přítomných.

 

Členská základna k dnešnímu dni čítá 34 členů. Bylo zrušeno členství pro neplnění povinností člena těmto členůn:

Vrubel, Birka, Šafařík, Zima, Rabatin, Koprnický, Veselý.

Čestní členové Šír, Besta, Trojan, Krásný – neplatí členské příspěvky a mají poradní hlas. Totéž sympatizant: Kallista.

 

Dovolení členové rady: Holinka – 13 hlasů,  Wlosok – 13 hlasů.

 

Volba funkcionářů rady: předseda – Holinka

                                        místopředseda – Janošek

                                        hospodář – Cejnarová

                                        členové  - Dorazil, Wlosok

Volení funkcionáři obdrželi každý 4 hlasy.

 

Do kontrolní komise zvoleni: předseda Virág

                                                členové Rajtr, Portych

 

Do rozhodčí komise zvoleni : předseda Horčík

                                                členové Kliněc, Šebek.

Příští schůze se budou konat v salonku restaurace Uran, po dohodě s majitelkou,

místnost v Panda sportu je zpoplatněna a nevyhovuje.

Informace k Příbrami: zaplacený penzion má 11 lidí, penzion ASOFT je zatím zabukován pro případné zájemce o ubytování.

 

                                                                                  Zapsal Šebek

                               

Zápis ze schůze spolku 4.5.2015

 

Přítomni: ing. Holinka, Arnstein, Portych, Janošek, Kroft, Cejnarová, Dorazil, Klinec, Šebek.

Oml.: Virág, ing Harlass, ing. Horčík

 

Předseda uvítal přítomné, hodnocení zájezdu do Příbrami.

Dohady okolo venkovní expozice – ing. Harlass poslal stanovisko k venkovní expozici – je nutné vyjádřit práce z hlediska financování, přesto předseda trvá na pokračování prací pod školou. Vytvořit komisi pro posouzení ve složení ing. Harlass, Horčík a Holinka.

Pověřen Krofta zjištěním ceny cisterny na vyčerpání jímky, cenu ohlásí předsedovi.

 Nadace Landek dá 28000,- na koupi traktoru (cena je ovšem cca 70000,-, další peníze sehnat od sponzorů. Peníze přijdou na účet spolku.

Setkání hornických měst a obcí 19.6 – 21.6. v Havířově. Ubytování zajištěno v hotelovém domě Impuls v Prostřední Suché.

B. Bystrica –23.7. setkáni měst a obcí Slovenska – ubytovna Grand asi 10 míst.

Informace: geopark v bývalém prostoru Ralsko, organizace naráží na nedořešené vztahy.

Hospodaření spolku – přehled provedl Holinka, připraveno předání paní Cejnarové.

Předána pokladna s doklady 1-22 a hotovost ve výši 7645,- .převzala                                                Cejnarová.

Připravit a dohodnout termín – podpisové právo p. Cejnarové

Výše hotovosti v bance 2276,99

Vyhodnocení zájezdu- vybráno 8500,- výdaje: autobus 7000,- vstopy zaplaceny celkově 8095,- na účet koncertu 400,- dohodnuto jako spon. dar – Janošek.

Návrh: p.Šír přijat jako čestný člen spolku

Členská schůze pověřuje předsedu k pozvání starosty k účasti starosty na setkíní v Havířově a předání DVD se záznamem oslav v kostele

zapsal : Šebek

 

 

 

 

 

 

                                                      Zápis

 

                           z členské schůze HHS konané dne 2.3.2015

 

 

 

přítomni : Img Harlass,Arnstein,Cejnarová,Virág,Šebek,Janošek,Rajtr,ing Horčík,Kroft

 

                 Portych,Ing Holinka

 

omluveni : mgr Klinec,Ing Dorazil

 

 

 

program : - kontrola zápisu z 5.1.2015

 

                   _____________________

 

 • zasedání  v Havířově - změna členských příspěvků spolků na 1000.- ročně

                                                              bude zaplaceno po doplnění účtu v bance

 • vyhodnocení koncertu - účetní doklady ještě nejsou zpracovány pro daňové

                                                                přiznání, po jejich převzetí bude informace upřesně-

                                                                na, prozatím zisk cca 7 000.-

 • zajištění nového koncertu - nutno podepsat smlouvu v Č. Lípě na agentuře

 • stolky do muzea - částečně splněno, Rajtr dokončí vč. držáku „volné“ nástěnky

                                                       do konce příštího týdne

 • hornické čepice - dodány,zaplaceny a rozdány, 1 ks vrátil Ing Aue z důvodu

 • üűűűűnové zprávy a úkoly 

  ------------------------

 • ČS souhlasí s podpisem smlouvy pro Muzeum Čes. ráje a Památ. Ústavu na

  Vykonání archeolog. Dohledu na lokalitě Schachtenstein za 10 000.-

 • Havířov - setkání hor. měst ( 19. - 21.6), zajištěno 10 míst noclehů, další

  upřesnit co nejdřív Ing Holinkovi k doobjednání

 • příspěvky zaplatili Ing Harlass, Portych

 • postup prací na muzeu - přítomní byli seznámeni ay viděli postup prací

 •                                      - příští týden dodělá Arnstein,Šebek,Holinka

 •                                         nástěnky, pak umytí skříní a instalace v nich

 •                                      - Rada města odsouhlůasila oplocení pronajatíého

 •                                         pozemku, nutno ještě udělat změnu užívání to

 •                                         zajistí Město

 •                                      - provedena prohlídka dvoru školy jako náhradního

 •                                        Místa pro venkovní expozici, konstatuje se malý

 •                                        prostor vzhledem předpokládaným stavebním

 •                                        úpravám ( chodník a výtah u budovy)

 •                                      -  hlasování o pokračování zajišťování plošiny

 •                                          ANO Kroft,Rajtr,Horčík,Arnstein,Holinka

 •                                          NE Virág,Janošek,Šebek

 •                                           Zdrželise a jiný návrh Portych,Cejnarová,Harlass

 •                                      - dne 15.3  bude rozhodnutí Nadace Landek o přidě-

 •                                         Lení dotace 40 000.- na nákup plošiny do muzea

 • Český Permon - Janošek navrhuje Dr Petra Kűhna za celoživotní dílo

 • Výlet do Příbrami 1.5 - vzhledem k finanční náročnosti asi se pojede soujr.

 •                                       auty, bude upřesněno Janoškem

                   -    Jiné - Kroft -urgence palet u Kysely

   

  zapsal  Ing Holinka

Zápis

ze schůze HHS konané 5. 1. 2015

přítomni: Aue, Wlosek, Hořčík, Portych, Cejnarová, Šebek, Arnstein, Virág, Janošek, Kroft, Rajtr, Holinka

 

kontrola zápisu z 5. 11. 2014

 

 • archeologie – zasedala komise, ale nic nerozhodla. Turnov a Liberec udělají laciněji, Akademie věd pošle ještě i jiné adresy, setkáme se v lednu a tam se dohodneme

 • Janošek jednal na zastoupení koncertů, dodá nabídku za stejných finančních podmínek

úkoly: projednat členství u lidí, kteří nechodí na schůze ani jinak se neangažují – Holinka

                dotáhnout archeologii do konce – Holinka

                výlet do Příbrami důl Vojna, muzea – Janošek

                účast spolku na oslavách     let Stráže pod Ralskem

ostatní akce: Rudolfov, Č. Krumlov, Havířov – celostátní setkání, B. Bystrica, B. Štiavnica, ostatní akce jsou v přehledu u ing. Holinka

prověřit dodávku čepic – Holinka

zajistit předání účetnictví od Ing. Holinky k pí Cejnarové – po uzávěrce

příspěvky zaplatili: Aue, Wlosek, Cejnarová, Šebek, Virág, Janošek, Rajtr, Holinka

 

Zapsal: Ing. Holinka

Zápis

z členské schůze Hornicko-historického spolku konané dne 7. 5. 2014

přítomni: p. Šebek, p. Horáček, p. Arnstein, p. Virág, p. Janošek, pí Cejnarová, p. Rajtr, Ing. Portych, p. Krovy, Ing. Holinka

program: 

 1. Kontrola zápisu z března 2014

 2. Činnost v období březen – květen 2014

 3. Zajištění koncertu - prosinec 2014

 4. Ostatní akce sdružení

 5. Různé 

 K programu:

 1.  Úkoly z poslední schůze v podstatě splněny. Zbývá zahájit práce na muzejní expozici. Ve čtvrtek 15. 5. se upřesní sraz členů, kteří v pátek 16. 5. zajistí převoz stolů, opravu uchycení nástěnek a rozpracují scénář výstavy.

2.   Činnost členů ve prospěch spolku a veřejnosti byla zajištěna: 

  • přednášku na téma hornická činnost na dole Hamr I - zajistil M. Janošek

  • přednášky spojené s besedou a hudebním vystoupením skupiny pana Ing. Neznala vedl P. Virág. Přednášky byly věnovány cestě do Himalájí a proběhly nejen ve Stráži pod Ralskem, ale také v Dubnici.

  • p. Ing. Holinka vedl exkurzi pro Vlastivědný spolek z Liberce „Po stopách starého Hornictví do oblasti Děvína, Ostrého a Schachsteinu“.

3.   Koncert, který je plánován na prosinec 2014 (Schola Pragensia Gregoriana) je již prakticky finančně zajištěn. Vybráno 21 000,-, na cestě 6 000,-, zbývá zajistit 3000,-.

4.   Ostatní akce:

  •  práce na muzeu (nátěr nástěnek, latění nástěnek) zajistil p. Šebek
  • projekt na obnovu SDD Schachtstein je zpracován a 12. 5. 2014 se předá k připomínkovému řízení.

  • parádní svíčky k soše Svaté Barbory (vyroben 1 kus na ukázku, celkem se nechá vyrobit 10 ks) zajistí p. Cejnarová

 5.   Různé:

  •  spolek obdržel dotaci MěÚ ve výši 5000,-
  • fárání je vyjednáno na zmáhaném starém důlním díle v Jivce u Svatoňovic. Provádí společnost GEMEC a.s. v Žacléři, zájemci sdělí Ing. Holinkovi datum, kdy by chtěli jet na exkurzi.
  • členové pověřují Ing. Holinku jednáním ve věci sjednání exkurze na Dole Paskov

  • příspěvky na r. 2014 zaplatili Ing. J. Portych a M. Horáček

  • M. Horáček prověří možnost získání vyřazených dřevěných pražců pro účely opravy Schachsteinu.

Zapsal: Ing. Jan Holinka

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3401.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15